Privacyverklaring

1. Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de Move for Life website https://moveforlife.be/ (en alle subdomeinen) (hierna “Move for Life website” of de ‘website” genoemd) beheerd door Move For Life, tijdelijke vereniging, Merkenveldweg 15, 8210 Loppem (hierna “Move for Life”, “wij” of “ons” genoemd). Move for Life weet dat u bekommerd bent om de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt en erkent het belang van het beschermen van uw privacy.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Move for Life (als verantwoordelijke voor de verwerking) uw persoonsgegevens verzamelt en beheert. Zij bevat informatie over welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, waarom we deze nodig hebben en welke voordelen dit voor u inhoudt.

Contacteer ons via moveforlifeactie@outlook.com indien u vragen of opmerkingen heeft, of als u iets wil vragen in verband met uw rechten als betrokkene.

Move for Life behoudt zich het recht voor om naar haar eigen oordeel deze privacyverklaring op om het even welk ogenblik in zijn geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen en/of delen toe te voegen. Elke wijziging van deze privacyverklaring wordt op deze pagina gemeld. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij deze informatie beheren. Wij zullen bovenaan de datum vermelden waarop deze privacyverklaring voor het laatst werd gewijzigd. Bij verder gebruik van onze websites gaat u akkoord met de privacyverklaring en eventuele updates ervan. Als u niet akkoord gaat met een eventuele wijziging, moet u onze websites niet langer gebruiken. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 januari 2020.

2. Basisprincipes en onze privacyverbintenis

Bij Move for Life zetten wij ons in voor de bescherming van uw recht op privacy. Wij streven ernaar alle persoonsgegevens die wij bijhouden te beschermen, op een verantwoorde manier te beheren en transparant te zijn in ons handelen. Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom verbinden we er ons toe de volgende basisprincipes toe te passen:

 • U bent niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken die door ons werden gevraagd. Als u er echter voor kiest om dit niet te doen, kan het zijn dat wij u bepaalde diensten of producten niet kunnen leveren;
 • Wij verzamelen en verwerken uw gegevens enkel voor de doeleinden die uiteengezet worden in deze privacyverklaring of voor specifieke doeleinden die wij u meedelen en/of waarmee u hebt ingestemd;
 • Wij streven ernaar zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken;
 • Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen, streven wij ernaar om deze zo accuraat en actueel mogelijk te houden.
 • Wanneer de persoonsgegevens die we verzameld hebben niet langer nodig zijn voor enig doel en we niet wettelijk verplicht worden om ze te bewaren, zullen we alles in het werk stellen om ze te verwijderen, te vernietigen of te de-identificeren.
 • Uw persoonsgegevens zullen niet gedeeld, verkocht, verhuurd of verspreid worden voor andere doeleinden dan diegene beschreven in deze Privacyverklaring.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die we verzamelen variëren afhankelijk van het doel waarvoor ze zijn verzameld en het product of de dienst die wij leveren.

Over het algemeen kunnen we de volgende types persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen:

 • Persoonlijke contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres, fysiek adres en telefoonnummers;
 • Communicatie met ons, waaronder details van onze gesprekken via chat, infolijnen en/of klantenservice;
 • Demografische informatie zoals uw leeftijd, geslacht en levensstijlvoorkeur. Levensstijlvoorkeuren kunnen gaan over uw voorkeur voor sommige producten die wij aanbieden, en het belang dat u aan deze producten hecht;
 • De browsergeschiedenis zoals de bezochte pagina’s, de datum waarop u dat deed, de plaats waar u zich bevond en het IP-adres;
 • Informatie met betrekking tot uw gezondheid;
 • Informatie over andere personen dan u, zoals persoonsgegevens over uw gezinsleden, wanneer u ons deze informatie rechtstreeks meedeelt;
 • Profielen van sociale media;

We verzamelen onrechtstreeks ook persoonsgegevens over u wanneer:

 • U inhoud deelt op sociale mediapagina’s, websites of applicaties betreffende onze producten of als reactie op ons promotiemateriaal op sociale media; of
 • We persoonsgegevens over u lezen of verzamelen door informatie te lezen die verzameld werd door andere websites (we kunnen bijvoorbeeld een advertentie plaatsen op de website van derden en wanneer u daarop klikt, kunnen we informatie krijgen over u en andere websitebezoekers om het bereik en succes van die advertentie te meten).

4. Waarom verzamelen en gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om u de beste online-ervaring te bezorgen en een hoogstaande klantendienst. Zo kunnen we uw persoonsgegevens specifiek verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken in de volgende gevallen:

 • Om uw vragen te verwerken en te beantwoorden of om u te contacteren om uw vragen en/of verzoeken te beantwoorden;
 • Om onze producten, diensten, communicatiemethoden en de functionaliteit van onze websites te ontwikkelen en te verbeteren;
 • Om u informatie te bezorgen en uw inschrijving en/of abonnement te beheren op onze nieuwsbrief of andere mededelingen;
 • Om onze dagelijkse zakelijke behoeften te beheren in het kader van uw deelname aan onze wedstrijden of promotionele activiteiten of verzoeken;
 • Om de identiteit of de leeftijd te controleren van personen die contact met ons opnemen per telefoon, via elektronische hulpmiddelen of op andere wijze;
 • Om de interesses, wensen, en veranderende behoeften van klanten te begrijpen en te beoordelen, om zo onze website te verbeteren, en/of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
 • Om u op de hoogte te brengen van speciale evenementen via mail of via andere elektronische communicatiemiddelen (waaronder e-mail, sms, enz.);
 • Om te voldoen aan andere doeleinden die ter beschikking werden gesteld op het moment dat u uw persoonsgegevens doorgeeft.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook nodig hebben om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen of in het kader van de contractuele relatie dat wij met u hebben.

Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor bovenvermelde of andere doeleinden, zullen wij u hiervan vooraf van op de hoogte brengen of op het moment zelf.

In voorkomend geval zullen wij uw toestemming vragen om de persoonsgegevens te verwerken. Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerkingsactiviteiten, heeft u het recht om dit te allen tijde in te trekken.

Wij wijzen erop dat het mogelijk is dat bepaalde persoonsgegevens die u ons geeft of bepaalde vragen die worden gesteld in het kader van uw deelneming aan bepaalde programma’s op onze website, volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming worden beschouwd als gevoelige of gezondheidsgerelateerde persoonsgegevens. Wij verwerken die gegevens enkel om de wettelijke vereisten te respecteren en op basis van uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. Wij wijzen u erop dat u, door het verstrekken van dergelijke informatie of het beantwoorden van dergelijke vragen voor de start van het programma en door het aanvaarden van dit privacybeleid, ons uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming geeft om dergelijke persoonsgegevens te verwerken (al dan niet onder professionele medische begeleiding). Deze toestemming is geldig voor de duur van uw inschrijving op het programma, maar u hebt het recht deze toestemming op elk moment in te trekken. Hiervoor dient u contact met ons op te nemen, zoals vermeld in dit privacybeleid. Dergelijke persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden van uw deelname aan het programma en de toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die op de hoogte moeten zijn van deze gegevens voor uw deelname aan het programma.

5. Uw rechten

Bij het verwerken van uw persoonlijke gegeven, beschikt u over een aantal rechten die u op elk moment kunt uitoefenen. Hieronder geven wij u een overzicht van deze rechten en wat dit voor u betekent. U kunt uw rechten uitoefenen via moveforlifeactie@outlook.com. Houd er rekening mee dat u ons voor identificatiedoeleinden een kopie moet bezorgen van uw geldige identiteitskaart of enig ander geldig identificatiedocument.

5.1. Recht op inzage van uw persoonsgegevens en correctie

U heeft op elk moment recht op inzage van uw persoonsgegevens en ze te corrigeren en bij te werken. Wij begrijpen het belang hiervan en als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

5.2. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

Uw persoonsgegevens zijn overdraagbaar. Dit betekent dat ze kunnen worden verplaatst, gekopieerd of elektronisch kunnen worden doorgegeven. Dit recht is echter enkel van toepassing wanneer:

 • De verwerking gebaseerd is op uw toestemming;
 • De verwerking wordt uitgevoerd voor het uitvoeren van een contract;
 • De verwerking geautomatiseerd wordt uitgevoerd;

Als u uw recht op overdraagbaarheid van gegevens wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

5.3. Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens verwijderen als:

 • Uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor we ze hadden verzameld; of
 • U de toestemming intrekt die u ons eerder had gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken op voorwaarde dat er geen andere rechtsgrond bestaat om die persoonsgegevens verder te verwerken; of
 • U er bezwaar tegen heeft dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden; of
 • U er bezwaar tegen heeft dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor Move for Life’s rechtmatige belangen (zoals het verbeteren van de algemene gebruikerservaring op onze websites);
 • De persoonsgegevens niet rechtsgeldig verwerkt worden; of
 • Uw persoonsgegevens verwijderd moeten worden om in overeenstemming te zijn met de wet.

Als u de persoonsgegevens die wij over u hebben wilt laten verwijderen, laat het ons dan weten en wij zullen redelijke maatregelen nemen om in te gaan op uw verzoek in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Als de persoonsgegevens die wij verzamelen niet meer nodig zijn voor enige doeleinden en er geen enkele wettelijke verplichting meer bestaat om ze bij te houden, zullen wij alles in het werk stellen om deze gegevens te verwijderen, te vernietigen of ze te de-identificeren. Voor direct marketingdoeleinden zullen wij uw persoonsgegevens 3 jaar na het laatste contact met u verwijderen, vernietigen of permanent de-identificeren, tenzij kortere of langere bewaartermijnen van toepassing zijn krachtens de wet.

5.4. Het recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als:

 • U van oordeel bent dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken, onjuist zijn; of
 • De persoonsgegevens niet rechtsgeldig worden verwerkt, maar u ervoor kiest om de verwerking ervan te beperken in plaats van de persoonsgegevens te verwijderen; of
 • Wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we deze verzamelden, maar u die gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en wacht op controle om te weten dat uw belangen met betrekking tot dat bezwaar, voorrang hebben op de geldige redenen voor de verwerking van uw gegevens.

Als u onze verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken, laat het ons dan weten en wij zullen redelijke maatregelen nemen om uw verzoek te beantwoorden in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

5.5. Het recht om bezwaar aan te tekenen

U heeft het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en kunt ons hiervoor te allen tijde contacteren.

5.6. Het recht om een klacht in te dienen met een toezichthoudende overheid

U heeft het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (www.privacycommission.be) over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken.

6. Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Wij zijn ons ervan bewust dat de veiligheid van uw persoonsgegevens belangrijk is. Wij doen ons uiterste best – en verwachten hetzelfde van elke dienstverlener en/of derde onderaannemer die voor onze rekening en volgens onze instructies deze persoonsgegevens verwerkt – om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, interferentie, verlies, onbevoegde toegang, wijziging of verspreiding. We hebben een aantal veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te helpen beschermen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld toegangscontroles, firewalls en veiligheidsservers en versleutelen we de persoonsgegevens.

Het is evenwel zo dat geen enkele elektronische overdracht of elektronische opslag van informatie 100% veilig is. Om die reden kunnen wij, ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, niet garanderen dat er geen verlies, misbruik of wijziging van gegevens zal plaatsvinden.

7. Delen van uw persoonsgegevens

Wanneer we uw persoonsgegevens delen met filialen en andere organisaties, zorgen we ervoor dat we dit alleen doen met organisaties die uw persoonsgegevens beschermen en de privacywetten die van toepassing zijn naleven op dezelfde of soortgelijke manier als wij.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gedeeld, verkocht, verhuurd of openbaar gemaakt op een andere manier dan beschreven in deze privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld met de volgende derden voor de hierna beschreven doeleinden:

 • Derden die namens ons diensten verlenen

Wij kunnen derde onderaannemers of leveranciers inschakelen om taken uit te voeren in onze naam zoals het hosten of het bedienen van websites, het uitvoeren van bestellingen voor producten en diensten gekocht via onze websites, het verzenden van e-mails en/of andere mededelingen, het verstrekken van draadloze diensten, het verwijderen van overtollige informatie van klantenlijsten, gegevensanalyse, marketing assistance, het verwerken van creditcardbetalingen en de klantenservice. Deze derden kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens om die taken uit te voeren in onze naam.

Move for Life kan uw persoonsgegevens ook openbaar maken om te reageren op een noodgeval; of ter bescherming van de rechten, het eigendom, de veiligheid of beveiliging van derden, bezoekers van de websites of het publiek.

 • Niet-persoonsgebonden gegevens

Wij kunnen niet-persoonsgebonden gegevens delen, zoals geaggregeerde gebruikersstatistieken, demografische informatie en informatie over het gebruik van website met derden, waaronder filialen en verwante ondernemingen van de groep.

 • Wedstrijden en promoties

Wij kunnen wedstrijden en andere promoties aanbieden via de websites waarvoor eventueel een registratie nodig is. Als u kiest om deel te nemen aan een wedstrijd of een andere promotie, kunnen uw persoonsgegevens meegedeeld worden aan derden in het kader van de administratie ervan, met inbegrip van en zonder beperking, het selecteren van een winnaar, het toekennen van prijzen en zoals vereist door de wet, de publicatie van een winnaarslijst.

 • Wettelijke bescherming en rechtshandhaving

Wij kunnen informatie verspreiden over onze gebruikers, waaronder uw persoonsgegevens, indien we ertoe verplicht zijn als reactie op dagvaardingen, rechterlijke bevelen, juridische procedures of andere geldige rechtshandhavingsmaatregelen; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; op verzoek van overheidsinstanties die een onderzoek uitvoeren; om de conformiteit met het beleid dat van toepassing is op de websites en de geldende wetgeving te controleren of af te dwingen; of om wettelijke rechten, belangen of veiligheid van onze websites, gebruikers of anderen te beschermen. Wij kunnen ook apparaatherkenning gebruiken om gebruikers te identificeren, en we kunnen dit naar eigen goeddunken doen in samenwerking met de titularissen van auteursrechten, internet serviceproviders of rechtshandhavingsdiensten. Dergelijke bekendmakingen kunnen gebeuren zonder dat u hiervan op de hoogte werd gebracht.

8. Internationaal gegevens uitwisselen

Uw persoonsgegevens zullen normaliter binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt. Indien zij zouden worden verwerkt buiten de EER, zal Move for Life zich ervan vergewissen dat deze grensoverschrijdende gegevensverwerking beschermd wordt door aangepaste waarborgen.

De waarborgen die wij gebruiken om grensoverschrijdende dataverwerking te beschermen omvatten:

 • Modelcontracten goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze gestandaardiseerde contractuele bepalingen bieden voldoende garanties om te voldoen aan de eisen inzake geschiktheid en veiligheid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie; of
 • Attesten waaruit blijkt dat derden buiten de EER, persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie. Deze attesten worden goedgekeurd door de Europese Commissie, een bevoegde toezichthoudende overheid of een bevoegde nationale erkenningsinstantie voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9. Link naar andere websites

Onze websites kunnen links voorzien naar websites van derden om onze bezoekers te helpen. Dit kunnen links zijn van adverteerders, sponsors en partners. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites. Deze websites werken onafhankelijk en worden niet door ons gecontroleerd. Deze websites kunnen hun eigen privacyverklaringen hebben en wij raden u ten stelligste aan om ze te lezen als u ze bezoekt. Lees de gepubliceerde privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden op elke website die u bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, producten of diensten die worden aangeboden via deze websites of enig ander gebruik van deze websites, noch voor enige gegevensverwerking en privacypraktijken die met dergelijke websites worden geassocieerd.

10. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Voor bepaalde diensten en producten kunnen wij en onze derde dienstverleners uw persoonsgegevens met behulp van geautomatiseerde middelen verwerken. Het kan gaan om informatie zoals uw type internetbrowser, uw besturingssysteem, uw serviceprovider, de wegpagina’s die u bezocht hebt, het tijdstip en de duur ervan, demografische informatie over uzelf (zoals uw leeftijd, geslacht, taal, locatie en belangstellingsgebieden als die informatie beschikbaar is) en welke webpagina’s u bekeken heeft voor de huidige pagina. Wij gebruiken deze informatie om een beter beeld te krijgen van de manier waarop de gebruikers met onze websites omgaan om vervolgens onze websites hieraan aan te passen en dienovereenkomstig te verbeteren. Die informatie kan over het algemeen niet aan u individueel worden gelinkt, maar als we de informatie echter aan u kunnen linken zullen we deze behandelen als persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor profileringsdoeleinden om uw gedrag op onze website te voorspellen en voor gerichte marketingactiviteiten voor onze producten die voor u interessant kunnen zijn.

U kunt zich vooraf verzetten tegen deze verwerking. U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie over die verwerking.

12. Cookies en andere technologieën

Wij kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen door gebruik te maken van cookies en andere technologieën. Cookies zijn bestanden die webservers op uw apparaat plaatsen. Door het gebruik van cookies op de website verloopt uw bezoek vlotter en wordt uw gedrag op de website nauwkeuriger gemeten.

Dit kan het geval zijn wanneer u onze sites of sites van derden bezoekt, onze online promoties bekijkt of mobiele applicaties van ons of van derden gebruikt. De volgende informatie kan verzameld worden:

 • Informatie over de browser en het besturingssysteem van uw apparaat;
 • Het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt;
 • Onze webpagina’s die u bekijkt;
 • Links waarop u klikt terwijl u interactief bent met onze diensten.

Zie onze cookieverklaring voor meer informatie.

13. Hoe kunt u ons contacteren

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt betreffende deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via moveforlifeactie@outlook.com.