Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement “Maak kans op een Clio geschonken door Group Valckenier ten voordele van Move for Life XXXXXXXXXX-L”

Reglement

Uw toegang tot deze wedstrijd “Maak kans op een Clio geschonken door Group Valckenier ten voordele van Move for Life XXXXXXXXXX-L” alsook het gebruik ervan is gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden en onderhevig aan alle toepasselijke wetten en voorschriften.

Door je registratie ga je akkoord met de bepalingen van dit actiereglement. Bij niet naleving van de actie-voorwaarden zal je automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving worden uitgesloten.

Aanvaarding

Als bezoeker van deze wedstrijd “Maak kans op een Clio geschonken door Group Valckenier ten voordele van Move for Life XXXXXXXXXX-L” ga je akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden, hetzij door de site te bezoeken, hetzij door de site te gebruiken, hetzij door jezelf te registreren als lid.

Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet volledig en zonder voorbehoud onderschrijft of aanvaardt, gelieve de site dan te verlaten.

Wijzigingen

Move for Life behoudt zich te allen tijde het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande of nadere kennisgave :

 • Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd, zoals bv. in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of het niet hebben voldaan aan alle voorwaarden van het reglement;
 • Wijzigingen op de website aan te brengen of de toegang tot de website te beperken en/of te beëindigen;
 • De actievoorwaarden, de prijzen en de data waarop de winnaars worden ingelicht te wijzigen;
 • De wedstrijd voortijdig te beëindigen.

Bij wijzigingen, zal de gewijzigde versie van kracht zijn vijftien (15) dagen na datum van de publicatie ervan op deze website.

Artikel 1: Organisatie

1. Het wedstrijdreglement “Maak kans op een Clio geschonken door Group Valckenier ten voordele van Move for Life XXXXXXXXXX-L” wordt georganiseerd door Move for Life (hierna “organisator genoemd”), met adres te Merkenveld 15, 8210 Loppem, vertegenwoordigd door Ward Vervaeke.  

Artikel 2: Duur van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van 11 januari 2021 tot op het moment dat alle goede doelen samen voldoende buttons verkocht hebben (minimum 20.000).

Artikel 3: Wie kan deelnemen?

Deelname aan de wedstrijd staat open voor natuurlijke personen wonend in België. Minderjarige deelnemers kunnen, met de toestemming van hun ouders, deelnemen aan de wedstrijd. Het gebruik van de Web-applicatie die toegang verleent tot de wedstrijd “Maak kans op een Clio geschonken door Group Valckenier ten voordele van Move for Life XXXXXXXXXX-L”, doet de toestemming van de ouders op onweerlegbare wijze vermoeden. Move for Life behoudt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken, evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen de door Move for Life opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging over te maken. 

Deelname is gratis en zonder verplichting van aankoop.

Het aantal deelnames is beperkt tot 1 deelname per unieke code / Move for Life button, er kan slechts één prijs toegekend worden.

Artikel 4: Hoe kan je deelnemen?

Je neemt deel via het formulier dat terug te vinden is op https://moveforlife.be/registreer-je-button/#registreer. Hierin wordt vermeld: Naam deelnemer / E-mailadres / Telefoonnummer / Nummer van Move for Life button.

De inschrijving aan de actie is gratis. De technische kosten (telefoon, internet, …) verbonden aan de deelname aan de actie kunnen in geen geval worden teruggevorderd aan de organisator. Alleen correct en (wat betreft de verplichte velden) volledig ingevulde inschrijvingen worden aanvaard.

Om deel te nemen aan deze wedstrijd worden bepaalde gegevens opgevraagd. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct zijn. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR. De gegevens worden verwerkt bij Move for Life volgens het privacy beleid.

Artikel 5: Wedstrijdvoorwaarden

De wedstrijd bestaat uit het registreren van uw unieke code dat te vinden is op uw Move for Life button en het invullen van een quiz, te vinden op de website: https://moveforlife.be/registreer-je-button/#registreer.

De quiz bestaat uit 2 multiple-choice vragen.

Het benaderen van de diensten van Move for Life voor hulp bij het invullen van de quiz, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, is niet toegestaan en kan aanleiding geven tot uitsluiting van de wedstrijd.

Artikel 6: Hoe worden de winnaars geselecteerd?

De resultaten van de quiz worden enkel beoordeeld door het bestuur van Move for Life. De namen van de deelnemers die de quiz correct hebben ingevuld, zullen door het bestuur van Move for Life opgelijst worden. Op het moment van de trekking zal een gerechtsdeurwaarder een naam trekken uit de lijst, waardoor de winnaar van de wedstrijd gekozen zal zijn.

De uitslagen van de wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk. Ze kunnen niet worden aangevochten. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

De organisatie behoudt zich het recht voor om een alternatieve winnaar aan te duiden als zou blijken dat de winnaar inbreuk heeft gepleegd op de voorwaarden van dit reglement.

De uiteindelijke beslissing over de winnaars ligt bij de organisatie. Er zal hierover geen correspondentie worden gevoerd.

Artikel 7: Wat zijn de prijzen?

De hieronder vermelde prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld.

Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals die wordt toegekend.

Volgende prijzen worden verdeeld, prijs/winnende deelnemer : 1 enkele prijs: winnaar: één Clio geschonken door Group Valckenier.

Move for Life behoudt zich het recht de prijzen persoonlijk in handen van de winnaars te overhandigen en gebruik te maken van hun naam tijdens de overhandiging van de prijzen, dit voor promotionele doeleinden. De deelnemer gaat hiermee akkoord louter door het deelnemen aan de wedstrijd.

Indien een prijs verstuurd wordt kan Move for Life niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Dit geldt eveneens wanneer een, per aangetekend schrijven verstuurde, prijs niet door de winnaar werd afgehaald bij de postdiensten en hierdoor werd teruggestuurd.

Artikel 8: Verantwoordelijkheid

De Organisator is niet verantwoordelijk voor de schade die je zou lijden door de deelname aan de actie. Deelname geschiedt op eigen risico.

Move for Life behoudt zich het recht de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen wegens redenen buiten haar wil of wegens overmacht. Move for Life kan daarvoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Move for Life.

De organisator is niet verantwoordelijk voor deelnames die zijn zoekgeraakt, vertraagd zijn binnengekomen, beschadigd of niet zijn aangekomen.

De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor technische problemen met de website. Ze verbinden zich ertoe om, in geval van problemen, alle nodige maatregelen te treffen om de ongemakken voor de deelnemers zo veel mogelijk te beperken. Ze wijzen eveneens elke verantwoordelijkheid af voor om het even welk incident(en) na ontvangst van de prijs.

Bij het deelnemen wordt de klant gevraagd om een gegevensformulier in te vullen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR. De gegevens worden verwerkt volgens het privacy beleid.

Move for Life is niet verantwoordelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige wijze verband houdt met de actie, waaronder inbegrepen doch niet beperkt tot :

 • De uitgekeerde prijzen;
 • Het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de wedstrijd en/of het wijzigen van de prijzen of wedstrijdvoorwaarden;
 • Het onrechtmatig gebruik van de systemen door derden;
 • Mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of het downloaden van welke componenten en/of software ook;
 • De inhoud van websites van derden;

Waarschuwingen en aanduidingen

Je wordt verondersteld alle waarschuwingen en aanduidingen op deze site te lezen en te begrijpen. Doe je na een waarschuwing verder met het gebruik van de site, dan wordt dit beschouwd als een uitdrukkelijke toestemming of instemming.

Door het aanvaarden van onderhavige gebruiksvoorwaarden gaat u ermee akkoord dat Move for Life discretionair uw gebruik van de site onmiddellijk mag beëindigen of opschorten bij gelijk welke inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere specifieke voorwaarden.

Artikel 9: Klachtenprocedure

Van zodra je schadelijke of illegale gegevens op de website opmerkt, verzoeken wij je dit terstond te melden aan moveforlifeactie@outlook.com. Is je klacht duidelijk gegrond? Dan zullen de nodige maatregelen definitief en ontegensprekelijk genomen worden (verwijdering van de teksten, beelden, informatie, gegevens of uitsluiting van de mogelijks betrokken deelnemer).

Artikel 10 : Intellectuele eigendom :

De intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) de website rusten bij Move for Life. Hieronder worden verstaan : teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats en overige materialen. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden.

Artikel 11: Gebruik van de wedstrijdwebsite :

Move for Life wil dat iedereen zich kan amuseren op de site. Daarom is het belangrijk dat de rechten van alle gebruikers worden gerespecteerd. Volgende daden zijn verboden en kunnen vervolgd worden:

 • Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie. Op de Move for Life website is bijvoorbeeld het volgende verboden: racistische uitlatingen, homohaat propageren, een nazistisch beeld als foto plaatsen of vreemdelingen beledigen.
 • Openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortediensten en impliciet of expliciet uitnodigen tot activiteiten van seksuele aard. Het is dus verboden om pornografische of overdreven erotische foto’s te uploaden of overdreven erotische teksten te plaatsen. Ook uitnodigen tot seksuele activiteiten is niet toegelaten (zowel publiek als via privéberichten). Humoristische of karikaturale afbeeldingen kunnen hier in sommige gevallen een uitzondering op zijn, zolang het humoristische karakter de bovenhand haalt.
 • Laster, eerroof, stalking, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen, etc. zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld als klachtmisdrijven. Scheldpartijen, grove beledigingen, het misbruiken van andermans naam of foto, lasterlijke en eerrovende praktijken zijn dus ook op de Move for Life website verboden. Het is strikt verboden om boodschappen of beelden waar dan ook op de site te plaatsen met een inhoud die schadelijk, bedreigend, misleidend, lasterlijk, haatdragend, agressief, racistisch, vulgair, denigrerend, onbehoorlijk, aanstootgevend, beledigend, gewelddadig, obsceen of pornografisch is. Politieke, religieuze en commerciële verwijzingen kunnen dan ook enkel als ze relevant zijn in de huidige context.
 • Hacken of poging tot hacken van de wedstrijdwebsite of van de account van een gebruiker van de wedstrijdwebsite is uiterst strafbaar. In dit geval halen wij er zonder uitzondering, ook bij minderjarigen, onmiddellijk de politie bij. Je riskeert een gevangenisstraf of zware boete.

Bovenvermelde feiten kunnen leiden tot de uitsluiting voor toekomstige wedstrijden van Move for Life, en dit voor een nader te bepalen periode.

Artikel 12: Geschillen

Het gebruik van deze site valt onder het Belgische recht. In geval van geschil omtrent het gebruik van de site of diensten van deze site zijn uitsluitend de rechtbanken van de afdeling Brugge bevoegd..